Tiến độ thi công ngày 26.08.2018

Tiến độ thi công ngày 26.08.2018